* Start counting post hit */ function getPostViews($postID){ $count_key = 'post_views_count'; $count = get_post_meta($postID, $count_key, true); if($count==''){ delete_post_meta($postID, $count_key); add_post_meta($postID, $count_key, '0'); return "0 بازدید"; } return $count.' بازدید'; } function setPostViews($postID) { $count_key = 'post_views_count'; $count = get_post_meta($postID, $count_key, true); if($count==''){ $count = 0; delete_post_meta($postID, $count_key); add_post_meta($postID, $count_key, '0'); }else{ $count++; update_post_meta($postID, $count_key, $count); } } remove_action( 'wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10, 0); /* End counting post hit */ /* Start THUMBNAIL */ if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) { // Added in 2.9 add_theme_support( 'post-thumbnails' ); } function get_image_url(){ $image_id = get_post_thumbnail_id(); $image_url = wp_get_attachment_image_src($image_id,'large'); $image_url = $image_url[0]; echo $image_url; } /* End THUMBNAIL */ /* Start Sidebar */ register_sidebar(array( 'name' => 'Top block', 'before_widget' => '
', 'before_title' => '', 'after_title' => '
', )); register_sidebar(array( 'name' => 'bottom block', 'before_widget' => '
', 'before_title' => '', 'after_title' => '
', )); /* End Sidebar */ /* Start paging */ function mw_pagination($pages = '', $range = 5) { $showitems = ($range * 2)+1; global $paged; if(empty($paged)) $paged = 1; if($pages == '') { global $wp_query; $pages = $wp_query->max_num_pages; if(!$pages) { $pages = 1; } } if(1 != $pages) { echo "
"; for ($i=1; $i <= $pages; $i++) { if (1 != $pages &&( !($i >= $paged+$range+1 || $i <= $paged-$range-1) || $pages <= $showitems )) { echo ($paged == $i)? "".$i."":"".$i.""; } } echo "
"; } } /* End paging */ ?> SMS-20.ir - اس ام اس , جوک , عکس طنز


به شماره 09356003610 اس‌ام‌اس بزنید


محسن از تهران
ساعت: 8
!اگر داني كه نان دادن ثواب است --- تو خود ميخور كه بغدادت خرابست

امیر از مشهد
ساعت: 12
مطمئـن باش مطمئـن باش وقتی برای کسی مهِم باشی او همیشه راهی برای وقت گذاشتـن برایتان خواهـد یافت … نــه بهانه ای برای فرار … و … نــه دروغی برای توجیه

علیرضا از تبریز
ساعت:1
در زندگی یک " مرد " مخدری هست به نام :" زن " نبودنش، دوریش، قهرش، خماری میاورد...؛ آب میکند ابهت "مردانه ات" را...!

هنگامه از ساری
ساعت: 1
به سلامتی اونی که تیکه میندازه تا بچه ها بخندن اما تا آخر کلاس باید دم در وایسه !

مریم از نیشاپور
ساعت:3
دو چیز همیشه یاد آدمهاست دوست خوب و روزهای خوب اما یه چیز هرگز از یاد آدمها نمیره روزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت

مرتضی از کرج
ساعت: 4
عطــرهای گــرون قیمت رو ول کن و ادم باید بوی اعتماد بده ...

لیلی از گرگان
ساعت:4
برای آدمی بهتر است هرگز به دنيا نيايد، تا اينكه به دنيا بيايد و اثری بر جای نگذارد

وحید از اصفهان
ساعت:1
ازاین تکرارساعتها... ازاین بیهوده بودنها.... ازاین بی تاب ماندنها... ازاین تردیدها, نیرنگها... پریشانم!!! دلم پروازمیخواهد!!!

امید از اردبیل
ساعت:5
کاش وقتی آسمان بارانی است ، چشم را با اشک باران تر کنیم کاش وقتی که تنها میشویم ، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم . . .

فرشید از قم
ساعت: 6
دنیایت را با من عوض میکنی ؟؟ فقط برای چند ساعت ... میخوام بدونم تو که همه دنیای منی... من در دنیای تو چگونه ام ؟؟؟

امین از خوزستان
ساعت:4
جاده زندگی نباید صاف و مستقیم باشد وگرنه خوابمان می گیرد پیچ ها و دست اندازها ، نعمت اند

میلاد از بندر عباس
ساعت: 11
بــه هـــرکــس مـــی گـــویـــم “تـــــو“ بـــه خـــودش مــیــگـــیــرد. . .! امـــا نـــمـــی دانــــــد کــــــه هــیـــچ کــس بـــرای مـن “تـــــــو” نمی شود


سایت اس ام اس بیست را می پسندید؟